Visa 

Dubai (U.A.E) Visa

การขอวีซ่าประเทศดูไบ

 • การยื่นขอวีซ่าอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 10 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และใบจองโรงแรม / ที่พัก
4. พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต และพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
5. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อ
6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ Statement
7.ใบประกันการเดินทาง
8. จดหมายรับรองการทำงานระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน วันลาหยุด และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
9. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท
10. รายละเอียดของผู้เดินทาง
– ชื่อบิดา – มารดา ของผู้เดินทาง
– บ้านเลขที่ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
– ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่จะไปพักในอบูดาบี
– Education Background แจ้งว่าเรียนจบจากที่ไหน และสาขาอะไร
– สำหรับผู้หญิงแต่งงานแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดของสามีด้วย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Saudi Arabia Visa

การขอวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย

เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และหลักฐานการเงินของบริษัท / (หนังสือรับรองจากบริษัทต้องให้ทางหอการค้าไทยรับรอง และประทับตรา)
5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือบัญชีออมทรัพย์
7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) ต้องรับรองจากหอการค้าประเทศซาอุดิอาระเบีย
8. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
11. Booking ตั๋วเครื่องบิน
12. ใบจองโรงแรม
13. ประกันการเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศซาอุดิอาระเบีย

        – (ธุรกิจ) ต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และหนังสือรับรองจากหอการค้าประเทศซาอุดิอาระเบีย
        – (เอกสารจากเมืองไทย) ต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทให้ทางหอการค้าไทยยืนยันว่ามีบริษัทอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจริง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Qatar Visa

การขอวีซ่าประเทศการ์ต้า

เอกสารที่ต้องใช้

 

1. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน โดยนับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุ วันเริ่มต้นทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทางระยะเวลาในการพำนัก (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4. หนังสือรับรองการเงินของบริษัทจากธนาคาร (Bank Certificate) หรือ Book Bank สมุดเงินฝากธนาคารถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน
5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน + ใบจองโรงแรม
6. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, นามบัตร

**ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 7 วันทำการ**

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Oman Visa

การขอวีซ่าประเทศโอมาน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
  2.รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และหลักฐานการเงินของบริษัท
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  7. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
  8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  9. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  10. Booking ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  11. ใบจองโรงแรม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Kuwait Visa

การขอวีซ่าประเทศคูเวต

เอกสารที่ต้องใช้ 

 1. แบบฟอร์มวีซ่า1 ชุด
  2. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
  3. สำเนาหน้า PASSPORT ที่มีรูปถ่าย
  4. รูปถ่ายสีขนาด  2  นิ้ว จำนวน  2  รูป(พื้นหลังสีขาว)
  5. หนังสือเชิญหรือตอบรับ
  6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  7. หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
  8. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  9. ใบจองที่พัก-โรงแรม
  10. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

 *เอกสารประกอบการยืนคำร้องวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแล้วแต่จุดประสงค์ของการเดินทาง*

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Jordan Visa

การขอวีซ่าประเทศจอร์แดน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
  2.รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  4. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และหลักฐานการเงินของบริษัท
  5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
  6. หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือหนังสือรับรองจากธนาคาร หรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
  7. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  8. สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
  9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  10. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
  11. Booking ตั๋วเครื่องบิน
  12. ใบจองโรงแรม
  13. ทำรายการทัวร์แสดงรายละเอียดคร่าวๆ

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Iran Visa

การขอวีซ่าประเทศอิหร่าน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
  2.รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  5. Booking ตั๋วเครื่องบิน
  6. Tourist Voucher / (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศอิหร่านเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร ( ตัวจริง ) กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Egypt Visa

การขอวีซ่าประเทศอียิปต์

 

เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่านและหนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้า) พร้อมสำเนา
2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ควรใช้รูปสีถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน รูปโพลาลอยด์สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป
3. หลักฐานการเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (ย้อนหลัง 6 เดือนและควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
*สถานฑูต ฯ อาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)*
4. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
         – กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
        – กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
         – กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น) หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา
*เอกสารอื่น ๆ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ*
        – กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมสำเนาใบสูติบัตร
        – เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก
        – ถ้าเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่นจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
        – กรณีผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาล โดยระบุว่า สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ และใบประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ) ในกรณีนี้ทาง สถานฑูตอาจจะต้องการให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่ในดุลพินิจของ สถานฑูตฯ
        – กรณีสมรสแล้วต้องยื่นสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองด้วย
5. Booking ตั๋วเครื่องบิน
6. ใบจองโรงแรม
7. ประกันการเดินทาง

 **ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฎิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)**

**ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง**

**รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)

Bahrain Visa

ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยโดยสามารถเดินทางเข้าประเทศบาห์เรน ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่าเพียงแค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-645-4005 (คุณมานพ)